SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tin tức TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ

QUYẾT ĐỊNH VÀ CHỨNG CHỈ VLAB ISO/IEC 17025:2005 – Tiêu chuẩn về năng lực phòng thử nghiệm.

Ngày 21/01/2017, Phòng Kiểm định và Đánh giá chất lượng thuộc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp thành phố (CSED) đã được công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng, có năng lực thử nghiệm đối với các phép thử đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 - tiêu chuẩn quốc tế qui định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ISO/IEC 17025:2005 CỦA CSEDCHỨNG CHỈ  ISO/IEC 17025:2005 VỀ NĂNG LỰC THÍ NGHIỆM TẠI CSED