SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông tin chính sách TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ

Trang chủ / Tin chính sách / Cập nhật văn bản / QUYẾT ĐỊNH SỐ 3907/QĐ-UBND NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cập nhật

Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020